یکی از موارد محتمل در فرآیند کاری شرکتها، تقسیط دریافت یا پرداختها است. در یک بنگاه اقتصادی ممکن است برای ترغیب مشتریان به خرید، وامهای بانکی دریافتی و وامهای کارمندی پرداختی، و یا پرداختهای دیگر نیاز به قسط بندی مبالغ مربوطه باشد. در این مقاله انواع و فرآیند تقسیط در نرم افزار حسابداری سپیدار را بررسی خواهیم کرد. در نهایت به نمونه سند حسابداری صادر شده خواهیم پرداخت.

انواع و فرآیند تقسیط سپیدار

انواع تقسیط در نرم افزار حسابداری سپیدار

با مراجعه به فرم “تقسیط جدید” در منوی شرکت نرم فزار سپیدار، انواع تقسیط، به شرح ذیل، قابل انتخاب میباشد.

 • وام کارمندی
 • فاکتور فروش
 • فاکتور خرید (کالا و یا خدمت)
 • رسید انبار
 • وام بانکی
 • سایر دریافتنی
 • سایر پرداختنی

با مشخص شدن نوع تقسیط اسناد مربوطه فابل دسترسی میباشد.

نکته: توجه داشته باشید پیش از ثبت تقسیط لازم است سند مربوطه به شرح ذیل صادر شده باشد.

 • اعلامیه پرداخت وام به کارمند جهت تقسیط وام کارمندی
 • فاکتور فروش به مشتری جهت تقسیط فاکتور فروش
 • فاکتور خرید (کالا یا خدمت) از تامین کننده جهت تقسیط فاکتور خرید
 • رسید انبار (از تامین کننده، سایر و …) جهت تقسیط رسید انبار
 • رسید دریافت وام از بانک جهت تقسیط وام بانکی

با توجه به نوع تقسیط انتخاب شده، قسمت های مختلف فرم تکمیل یا غیر فعال خواهند شد. در این مقاله به عنوان نمونه به تقسیط وام بانکی و جزییات آن خواهیم پرداخت.

تقسیط وام بانکی در نرم افزار حسابداری سپیدار

اطلاعات اولیه

با انتخاب “وام بانکی” بعنوان نوع تقسیط، تفصیلی بانک، که در تفصیلی های سایر تعریف شده، قابل انتخاب میباشد. در صورتی که وام  دریافتی شامل بهره و جریمه میشود، باید حساب های مربوطه تعریف گردد. برای مثال از “بهره و کارمزد آتی تسهیلات دریافتی” به عنوان معین بهره میتوان استفاده کرد. همچنین میتوان معین جریمه را “هزینه جریمه دیرکرد وامها” انتخاب کرد. پس از ورود تاریخ و مبلغ کل وام، قسمت اطلاعات فرم تکمیل است.

اطلاعات اولیه تقسیط نرم افزار حسابداری سپیدار

ایجاد اقساط

با انتخاب گزینه “ایجاد اقساط” در قسمت پایین فرم، امکان ورود اطلاعت مربوط به هر قسط میسر میباشد. برای نمونه در این فرم تعداد ۱۲ قسط با بهره ماهیانه ۴.۵ درصد و جریمه ۷ درصد تکمیل شده است.

ایجاد اقساط نرم افزار حسابداری

که در آن مبلغ اقساط تا سه رقم روند و به قسط آخر افزوده خواهد شد. با انتخاب گزینه “محاسبه” و تایید اقساط ایجاد شده و در لیست مربوطه ثبت خواهند شد. با ذخیره فرم اطلاعات تقسیط در نرم افزار حسابداری سپیدار ثبت خواهد شد.

تسویه قسط با رسید

در صورتی که اقساط بصورت روتین پرداخت گردد، از طریق گزینه “تسویه با رسید” اطلاعات پرداخت ثبت میگردد. با انتخاب قسط مربوطه و استفاده از این گزینه، اعلامیه پرداخت مربوطه باز میشود. مطابق روال معمول اطلاعات پرداخت تکمیل خواهد شد.

نکته: در این اعلامیه پرداخت، نوع سایر میباشد لذا اختصاص حساب معین الزامی است. مثلا “حسابهای پرداختنی بلند مدت” ویا “وامهای پرداختنی بلند مدت” به عنوان حساب معین بدهکار انتخاب گردد.

نکته: امکان ثبت پرداخت، با عددی غیر از مجموع اقساط انتخاب شده وجود ندارد.

محاسبه جریمه دیرکرد اقساط

در صورتی که پرداخت اقساط به تعویق بیافتد، جریمه دیرکرد باید لحاظ گردد. با انتخاب “محاسبه جریمه” ورود تاریخ پرداخت جدید، تعداد اقساط مشمول جریمه مشخص میگردد. با تایید این فرم طبق نرخ جریمه اعلام شده محاسبات انجام میشود.

جریمه دیرکرد قسط سپیدار سیستم

مجدد میتوان تسویه با رسید را انتخاب و اعلامیه پرداخت مربوطه را تکمیل کرد.

نکته: در چنین حالتی مبلغ پرداختی، شامل اصل قسط، بهره و جریمه خواهد بود. سند حسابداری آن بدیل شرح خواهد بود.

سند حسابداری تقسیط نمونه نرم افزار سپیدار

تسویه دستی اقساط

در مواردی که نیاز باشد میتوان اقساط را بصورت دستی تسویه نمود. برای این کار کافی است رکورد مورد نظر انتخاب و “تسویه دستی” تکمیل گردد.

برگشت از تسویه

در صورتی که نیاز به حذف تسویه های ثبت شده باشد، کافی است برای اقساط مدنظر گزینه “برگشت تسویه” انتخاب گردد.

در هر مرحله از فرآیند تقسیط در نرم افزار حسابداری سپیدار، میتوان جمع کل و مانده را مشاهده کرد.

تقسیط نرم افزار حسابداری سپیدار

اطلاعات بیشتر

درصورت نیاز به راهنمایی در مورد تقسیط و دموی نرم افزار حسابداری سپیدار با ما در ارتباط باشید.